Behandling

Vi har i fonden Bakkegården personale med mange forskellige kompetencer og uddannelser, der alle naturligvis kan byde ind med vores grundydelse i det socialpædagogiske indsats- og behandlingsforløb. Men ud over dette har vi forskellige behandlingsformer, som vi efter behov og motivation hos de unge kan byde ind med og tage i anvendelse herunder f.eks.

Nada behandling

Nada-behandlingen (øreakupunktur) er et bivirkningsfrit supplement til den eksisterende socialpædagogiske behandling og evt. ordineret medicin. Behandlingen er et godt og virkningsfuldt tilbud til de unge, der i kraft af, at det er pædagogerne der har uddannelsen og kompetencen, kan foregå i rolige og hjemmelige omgivelser på opholdsstedet.

Metoden har en erfaringsmæssigt en positiv indvirkning i forhold til:

  • mindske abstinenser og stoftrang
  • øge indre kontrol
  • afhjælpe søvnproblemer
  • dæmpe angst
  • dæmpe stress
  • mindske aggression
  • mindske fysisk og psykisk uro
  • at kunne sætte ord på følelser
  • afhjælp personer i akut krise

ART Behandling

Alle af vores faste medarbejdere og en del af skolens lærere er A.R.T. uddannede.

Hvad er A.R.T.?

Aggression Replacement Training (A.R.T) bygger på kognitive adfærdsterapeutiske principper, samt en social læringsteori. – A.R.T. har vist sig at være et særdeles effektivt redskab i forebyggelse, reduktion og erstatning af aggressiv og udadreagerende adfærd hos unge og er blandt den bedst validerede metode på indsats området.

Vi tilbyder derfor de unge med behov og motivation for det, frivilligt at indgå i et aktivt ART forløb i tæt samarbejde mellem pædagoger fra afdelingen og med lærerne på vores interne skole, hvor det i nogen grad kan indgå som en del af undervisningstiden.

Misbrugsbehandling

Vi har på Fonden bakkegården tilknyttet en misbrugsbehandler der tilbagevendende og vedholdende udfører misbrugsbehandling internt rundt på vores forskellige opholdssteder, hvor han opsøger og arbejder med de unge der er motiveret for, at modtage behandlingen i såvel individuelt tilrettelagte forløb, som mere gruppeorienterede forløb.

toivo1

Misbrugsbehandler Toivo Asak.

Vores misbrugsbehandler, Toivo Asak er uddannet professions bachelor i Pædagogik med speciale i mennesker med sociale problemer. Han er certificeret gennem flere større og mindre uddannelsesforløb. Heraf kan nævnes: Coaching, procesorienteret terapi, NADA akupunktør, kognitiv adfærds terapi (KAT), Motiverende samtale (MI) m.fl.
Han har arbejdet med mennesker med stof og afhængigheds problematikker siden 2001.
I hans arbejde med unge mennesker med misbrugsproblematikker, er hans primære arbejdsredskab MI (den motiverende samtale).

Set i den kontekst, at det ikke altid er den unge, som mener at han/hun har et problem – men ofte familie og/eller fagpersoner der er rundt om den unge – så er MI netop målrettet personer, der endnu ikke har truffet beslutning om, at ændrer på noget i egen adfærd – og måske ikke engang er sikre på, at de ønsker råd og vejledning. MI er en samarbejdende, ikke dømmende, ikke-konfronterende kommunikationsform, der har til formål, at reducere den unges følelse af ambivalens, med henblik på at arbejde henimod specifikke mål – som i dette tilfælde kunne være helt at stoppe eller måske en kraftig reduktion af indtaget.
Toivo har i sit daglige arbejde fokus på den enkelte og fællesskabet og har en anerkendende og inkluderende tilgang til arbejdet med mennesker og har fokus på deres potentialer og udviklingsmuligheder.

PAV uddannelsen – metoden

6 medarbejdere fra Fonden Bakkegården har taget denne forbehandler uddannelse i 2017

Formålet med PAV er at sikre, at personalet på anbringelsesstederne i samarbejde med Socialstyrelsen og Center for Rusmiddelforskning får en fælles faglig tilgang til unges brug af rusmidler. Som PAV-forbehandlere har medarbejdere kompetence til at opspore unge med en rusmiddelproblematik og / eller risikoadfærd og er i stand til at yde systematisk forbehandling. Det sker konkret gennem målrettede og helhedsorienterede samtaleforløb, der skal motivere de unge til, at reducere deres forbrug af rusmidler og om nødvendigt tage imod relevant forebyggende behandling.

Prøv Andre Veje – eller blot PAV – er en metode til forbehandling af unge, der har eller er i risiko for, at

udvikle en rusmiddelproblematik. Formål er med den er, at motivere de unge til at reflektere over deres forbrug af rusmidler og om nødvendigt gå i misbrugsbehandling. Målet er, at de unge får den hjælp, de har behov for, så deres tilknytning til uddannelse og beskæftigelse, familie og netværk – og dermed deres fremtidsmuligheder styrkes.

De seneste år har man skabt gode resultater og erfaringer med PAV metoden på landets sikrede institutioner.