Behandling

Vi har i fonden Bakkegården personale med mange forskellige kompetencer og uddannelser, der alle naturligvis kan byde ind med vores grundydelse i det socialpædagogiske indsats- og behandlingsforløb. Men ud over dette har vi forskellige behandlingsformer, som vi efter behov og motivation hos de unge kan byde ind med og tage i anvendelse herunder f.eks.

Nada behandling

Nada-behandlingen (øreakupunktur) er et bivirkningsfrit supplement til den eksisterende socialpædagogiske behandling og evt. ordineret medicin. Behandlingen er et godt og virkningsfuldt tilbud til de unge, der i kraft af, at det er pædagogerne der har uddannelsen og kompetencen, kan foregå i rolige og hjemmelige omgivelser på opholdsstedet.

Metoden har en erfaringsmæssigt en positiv indvirkning i forhold til:

  • mindske abstinenser og stoftrang
  • øge indre kontrol
  • afhjælpe søvnproblemer
  • dæmpe angst
  • dæmpe stress
  • mindske aggression
  • mindske fysisk og psykisk uro
  • at kunne sætte ord på følelser
  • afhjælp personer i akut krise

ART Behandling

Alle af vores faste medarbejdere og en del af skolens lærere er A.R.T. uddannede.

Hvad er A.R.T.?

Aggression Replacement Training (A.R.T) bygger på kognitive adfærdsterapeutiske principper, samt en social læringsteori. – A.R.T. har vist sig at være et særdeles effektivt redskab i forebyggelse, reduktion og erstatning af aggressiv og udadreagerende adfærd hos unge og er blandt den bedst validerede metode på indsats området.

Vi tilbyder derfor de unge med behov og motivation for det, frivilligt at indgå i et aktivt ART forløb i tæt samarbejde mellem pædagoger fra afdelingen og med lærerne på vores interne skole, hvor det i nogen grad kan indgå som en del af undervisningstiden.

Misbrugsbehandling

Vi har på Fonden bakkegården tilknyttet en misbrugsbehandler der tilbagevendende og vedholdende udfører misbrugsbehandling internt rundt på vores forskellige opholdssteder, hvor han opsøger og arbejder med de unge der er motiveret for, at modtage behandlingen i såvel individuelt tilrettelagte forløb, som mere gruppeorienterede forløb.

Misbrugsbehandler Christian Jensen.

Mit navn er Christian Jensen, Jeg er 44 år gammel og er uddannet socialpædagog fra jysk pædagog seminarium. Jeg har været ansat i Aarhus kommune i de sidste15 år, og har igennem mange år opbygget mine socialfaglige kompetencer gennem løbende relevant uddannelse i f.eks. recovery orienteret rehabilitering, kognitiv baseret misbrugsbehandling og ”case-management” samt ”den motiverende samtale” (MI).

Jeg har således opnået en solid og bred erfaring med misbrugsbehandlende psykosocialt arbejde, med både unge og ældre i såvel kliniske/ambulante rammer og i frivilligt regi. Jeg kan som fag person tilbyde en positiv og dialogisk tilgang til arbejdet, der er funderet i faglighed og personligt engagement. I gennem flere år har jeg arbejdet i forskellige projekter, og været en del af både etablerings-, udfører- og evalueringsfasen af disse. Jeg har i de sidste 8 år arbejdet, som misbrugs konsulent i center for rusmiddelbehandling i Aarhus, og jeg har ligeledes været tilknyttet henholdsvis Aarhus og Randers arrester, hvor mit arbejde hovedsageligt har drejet sig om, at varetage for- og motivationsbehandlingen af indsatte, som var varetægtsfængslede med henblik på deres mulige motivation for behandling under deres videre afsoning.

Som fagperson, prioriterer jeg tillid, dialog og inddragelse meget højt i mit daglige arbejde. Jeg vægter relationen og anerkendelsen meget højt, og jeg ser den, som fundamentet for mit behandlende arbejde. Jeg har et stort ønske om fortsat, at kunne bidrage til en positiv udvikling for unge mennesker i vanskelige situationer. Jeg anser mit opsøgende behandlingsarbejde, overfor de forskellige unge der indgår frivilligt rundt om på de forskellige opholdssteder i Fonden Bakkegården, som en super god mulighed for at kunne opnå gode og positive resultater omkring deres misbrug og de dertil hørende problematikker/udfordringer.

PAV uddannelsen – metoden

6 medarbejdere fra Fonden Bakkegården har taget denne forbehandler uddannelse i 2017

Formålet med PAV er at sikre, at personalet på anbringelsesstederne i samarbejde med Socialstyrelsen og Center for Rusmiddelforskning får en fælles faglig tilgang til unges brug af rusmidler. Som PAV-forbehandlere har medarbejdere kompetence til at opspore unge med en rusmiddelproblematik og / eller risikoadfærd og er i stand til at yde systematisk forbehandling. Det sker konkret gennem målrettede og helhedsorienterede samtaleforløb, der skal motivere de unge til, at reducere deres forbrug af rusmidler og om nødvendigt tage imod relevant forebyggende behandling.

Prøv Andre Veje – eller blot PAV – er en metode til forbehandling af unge, der har eller er i risiko for, at

udvikle en rusmiddelproblematik. Formål er med den er, at motivere de unge til at reflektere over deres forbrug af rusmidler og om nødvendigt gå i misbrugsbehandling. Målet er, at de unge får den hjælp, de har behov for, så deres tilknytning til uddannelse og beskæftigelse, familie og netværk – og dermed deres fremtidsmuligheder styrkes.

De seneste år har man skabt gode resultater og erfaringer med PAV metoden på landets sikrede institutioner.