Det Pædagogiske Arbejde

På Afdeling Bakkegården yder vi socialpædagogiske individuelt tilrettelagte indsatser overfor vores unge og voksne.

Vi udarbejder en pædagogisk indsatsplan i tæt samarbejde med den unge, den anbringende kommune og øvrige relevante netværkspersoner, med udgangspunkt i den kommunale handleplan.

Vi har på afdeling Bakkegården fokus på medinddragelse af de unge, således de sikres størst mulig selv- og medbestemmelse, samt ejerskab i deres egen anbringelse. Dette sker bl.a. gennem individuelle udviklingssamtaler, ungemøder, kriminalitetsforbyggende samtaler, livshistoriearbejde og misbrugssamtaler.

Bakkegården har mangeårig erfaring i pædagogisk udviklings arbejdet med kriminalitetstruede unge, der ofte også har et misbrug. Vi har i den sammenhæng et tæt koordineret samarbejde med intern og ekstern misbrugsbehandler, psykiatrien og Kriminalforsorgen.

Vores tilgang til de unge bygger på en anerkendende, holistisk og helhedsorienteret tankegang.

Vi anvender bl.a. elementer fra:

  • Den helheds- og ressourceorienterede tilgang
  • Relations pædagogik
  • Den strukturpædagogiske tilgang
  • Den kognitive tilgang
  • Konsekvenspædagogik

Det bærende element i vores pædagogiske udviklingsarbejde med de unge er relation, sammen med tydelige strukturerede rammer, hvor de unge kan vende en negative udvikling til positiv udvikling, så de bliver rustet og interesseret i at møde de krav, som omverden og samfundet stiller.

Vi yder individuel guidning og støtte til de unge, og gennem en helhedes- og ressourceorienteret tilgang, hvor vi arbejder udviklende med deres selvtillid og selvværd.  På afdeling Bakkegården arbejder vi på mange niveauer med læring og udvikling. Vi arbejder ud fra den enkelte unges behov, både ved at gå foran, gå side om side eller gå bagved de unge f.eks. gennem botræning, men også med de forskellige samtaleforløb, som f.eks. kriminalitets- og misbrugsforebyggende samtaler og udviklingssamtaler.

Vi har hele tiden fokus på den enkelte unges progression i forhold til hans mål og delmål, således den unge kan følge og forholde sig til sin egen udvikling. Vi søger i samarbejde med de unge, at skabe små synlige successer, der ansporer til, at sætte nye mål op.

De socialpædagogiske nøgleord vi arbejder med er: inddragelse, anerkendelse, relation, omsorg, samtale, struktur og nærvær, samt ikke mindst vedholdenhed.

Når den unge opnår bedre selvtillid og mere selvstændighed, arbejder vi videre med at motivere de unge til at sætte sig nye personlige- uddannelsesmæssige- og arbejdsrelaterede mål, blandt andet igennem arbejdstrænings- og praktikforløb, som naturligvis koordineres med fondens interne skoler eller i samarbejde med andre eksterne uddannelsesinstitutioner.