Bangholms målgruppe

Bangholm er godkendt til 5 unge. Tilbuddet er primært rettet mod piger og drenge i alderen 12-18 år. Der arbejdes med en forebyggende indsats, for unge i risikozonen for ikke at udvikle misbrugsproblematikker. Afdelingen tilbyder udslusning og efterværn, som en del af tilbuddet.

Afdelingen modtager unge med følgende problemstillinger:

  • Psykiske, sociale, adfærdsmæssige og/eller indlæringsvanskeligheder
  • Tilknytnings- og kontaktforstyrrelser og udadreagerende adfærd
  • Stofproblemer.
  • Tab og traumer, som offer for seksuelle overgreb
  • Unge med ADHD og lignende problematikker
  • Mangelfuld identitets- og personlighedsdannelse
  • Omsorgssvigt og mangelfuld struktur i dagligdagen

De unge som indskrives på Bangholm, er typisk omsorgssvigtede unge med skader på deres følelsesmæssige og sociale udvikling. De kan endvidere have indlæringsvanskeligheder, adfærdsproblemer, kan være impulsstyrede og kravafvisende og har som regel svært ved at begå sig socialt i større grupper og har svært ved at modtage kollektive beskeder. De unge kan desuden have begyndende vanskeligheder med: kriminalitet, misbrug og udadreagerende og voldelig adfærd.

Bangholm modtager også unge, som endnu ikke er udredt eller diagnosticeret, men som fagligt vurderes, at have behov herfor. Vi lægger vægt på, at den unge og dennes familie har en relativ erkendelse af behovet for anbringelsen. Såfremt dette ikke er tilfældet søger vi, at møde familien der hvor de er og der igennem skabe en dialog med henblik på i sidste ende at skabe et positivt og konstruktivt samarbejde.