Børnesyn-Mindset

Helheds- og Ressourceorienteret Mindset

I Fonden Bakkegården tror vi på, at alle børn handler ud fra det bedste de har lært, og med gode intentioner. Alle mennesker tillærer sig handlingsmønstre og ressourcer, ud fra hvad de udsættes for på godt og ondt. På baggrund af dette vil børn og unge som er særligt udsatte, ofte have tillært sig anderledes ressourcer end det almene barn, i kraft af vanskelige opvækst- og livsbetingelser.

Igennem en positiv relation til børn og unge, skabes der en forståelse for helheden omkring dem, samt hvilke ressourcer vores børn og unge kommer med. Relationen og forståelsen for den unge, fremmes udvikling, og skaber nye handlemuligheder og forventninger hos vores børn og unge.

Forståelse, viden og fokus på børn og unges ressourcer, finder vi essentielt i forhold til at inddrage og tillægge barnet og den unge medbestemmelse, på et niveau som de kan rumme.

I fonden Bakkegården lægges der vægt på at møde børn og unge, med en anerkendende tilgang til deres karakteristika og handlemønstre. Ved netop at have fokus på deres tillærte ressourcer og dermed udfordringer, skabes der en passende forventning, i forhold til evner. Ved at udfordre børn og unge ud fra egne evner, styrkes succesoplevelser og selvværd.

Sidst men ikke mindst ser vi at børn og unge udvikles og dannes ved at opleve tryghed, Struktur og forudsigelighed omkring dem. Børn og unge som inddrages i rammer omkring dem og er medskabende i hvordan man bedst muligt rummer deres udfordringer og ressourcer, har større chance for trivsel uden for vante rammer.

I arbejdet og synet på børn og unge, forholder vi os på Fonden Bakkegården, til de ressourcer de unge har tillært sig. På denne måde bliver en forståelse for helheden omkring barnet og den unge, og deres tillærte handlingsmønstre og ressourcer, som en paraply over vores fire nedenstående kategorier; relation, medbestemmelse, anerkendelse og struktur.

Medbestemmelse

Børn og unge er ligeværdige medspillere med ret til medbestemmelse

Børn er kompetente aktører i eget liv og det er vores opgave, at sørge for at de føler sig set, hørt og forstået. Via medbestemmelse udvikler børn og unge mestringsstrategier til selvbestemmelse og til at kunne forvalte egen tilværelse.

Børn og unge skal inddrages, med en forståelse af at de er eksperter i eget liv.

Vi inddrager altid børnenes egne oplevelser, synspunkter og bekymringer, da vi mener at dette har afgørende betydning for en positiv effekt af den pædagogiske og sociale indsats.

Dette med en respekt for at børns perspektiver ikke kan inddrages ud fra en universel model men at dette skal ske med en ydmyghed og omtanke for det enkelte individ.

Anerkendelse

Børn skal føle sig værdsat, som unikke individer, samt mødes som ligeværdige og bidragende deltagere i fællesskaber.

I Fonden Bakkegården vægter vi, at fokusere på dét, børn og unge i udsatte livspositioner formår. Vi fokuserer på ressourcer og på det aktuelle og potentielle bidrag til fællesskaber. Dette samtidig med at alle vores børn mødes med kærlighed og omsorg med en sideløbende opmærksomhed på deres sårbarheder og udfordringer.

Børn og unge i udsatte positioner skal ikke mødes med bekymringer og normaliseringsstrategier

Udsatte børn og unge har i kraft af deres positionering ofte været en del af et system, hvor de er blevet mødt af forventninger om udvikling af noget ønskeligt eller afvikling af en uhensigtsmæssig adfærd. Dette med henblik på at opnå en normaliseret standard. På grund af normalitets målet og bekymringerne kategoriseres de særlige egenskaber, som disse børn har udviklet, oftere som sårbarheder og udfordringer, end de bliver anerkendt som kompetencer hos den unge.

Relation

Mennesket udvikler sig konstant i samspil med andre og omverdenen

Børn og unge i udsatte positioner, har behov for at opleve anderledes og positive relationer, for at skabe nye erfaringer og selvbilleder gennem samspillet med omverdenen. En positiv relation med barnet eller den unge, skaber mulighed for tillid og forventninger til omverdenen, vil fremme selvværdsfølelsen hos dem selv.

Børn udvikles i en positiv relation, hvor der findes gensidige forventninger

Mennesker generelt profiterer af, at der stilles relevante og realistiske forventninger til dem, gennem positive relationer, opstår der en gensidig forventning som bliver motiverede for selve udviklingen og følelsen af at leve op til denne forventning.

Struktur

Robusthed er en forudsætning for at kunne begå sig i et præstationssamfund

Børn skal ikke overbeskyttes, men møde passende modstand, så de kan udvikle egenskaber som viljestyrke, modstandskraft og selvkontrol. Det er derfor vigtigt at styrke børns robusthed, at give dem livsmod, ansvar og selvtillid. Børn er under udvikling og er i mange sammenhænge afhængige af voksne. Positive påvirkninger er med til at udvikle barnets personlighed via opdragelse, dannelsesproces, udviklingsforløb og socialisering. Den menneskelige dannelsesproces handler om, at vi overtager værdier og normer, som vi gør til vores egne.

Børns indre struktur skabes ved et optag af den ydre struktur. Børn skal opleve en ydre struktur af normer, krav og værdier, som barnet med tiden kan overtage og integrere som egen indre struktur.

Under anbringelsen bliver Fonden Bakkegården sammen med forældrene, den sikre base for barnet. Vi vægter derfor en anerkendende, inddragende og dialogorienteret opdragelse. Skolen bidrager til denne dannelsesproces, og skal ligesom alle andre omkring børnene udfordre og motivere børnene så de oplever, at de kan mere, end de tror. Børnene skal opleve et miljø, hvor de behandles ens uanset deres baggrund, således at der altid skabes lige vilkår men under forskellige rammer.