Evaluering & Tilsyn

Arbejdet med de unge er hos Fonden Bakkegården er en åben, dynamisk og struktureret pædagogisk proces, hvor der i samarbejde med forældre og kommune på både kort og lang sigt, løbende opsættes nye udviklingsmål for og med den enkelte ung. Dette forløb bliver blandt andet underbygget af udviklingssamtaler og individuelle løbende evalueringer, så både den unge selv, medarbejderne og kommunen er enige om, hvor vi er i processen og at vi i fællesskab opsætter de næste udviklingsmål. Afdelingen vil ligeledes opdatere såvel forældre, som sagsbehandlere med nyhedsmails omkring den unges udvikling ca. hver 6 – 8 uge.

For at synliggøre og dokumentere arbejdet, afholdes der hvert halve år et statusmøde, hvor alle relevante parter og aktører omkring den unge inviteres til at deltage. På disse statusmøder vil lederen fra afdelingen, sammen med primærpædagogen og skolens kontaktlærer deltage fra vores organisation. Forud for mødet fremsender vi den unges statusrapport fra afdelingen og skolen, såfremt den unge går i ét af vores skoletilbud.

Fonden Bakkegårdens tilsynsmyndighed er Socialtilsyn Midt, der i dagligdagen har til huse på Papirfabrikken under Silkeborg kommune. Tilsynet tjekker de årlige budgetter og kommer på diverse tilsynsmøder hvor de taler med de unge, forældre, personalet, samt afdelingslederen for derigennem at sikrer, at økonomi, pædagogik og metoder, personalets kvalifikationer og afdelingernes metoder og målgrupper og så videre er i overensstemmelse med de gældende kvalitetskrav og normer på området.

Beskrivelse af hvordan vi på Fonden Bakkegården sætter mål for vores borgere:

Inden den unge flytter ind eller kort derefter, holder vi et visitationsmøde. Her deltager den unge, sagsbehandleren, forældre og eller evt. andre relevante aktører, pårørende og repræsentanter fra opholdsstedet. Med udgangspunkt i myndighedshandleplanen fastsættes målene for den unges ophold. På baggrund af mødet udarbejder tilbuddet en pædagogisk udviklings- og handleplan i tæt samarbejde med borgeren/den unge. Planen beskriver, hvordan fonden i tæt samarbejde med borgeren vil omsætte og prioritere punkterne i myndighedshandleplanen i dagligdagen. Det er personalets og afdelingsledelsens opgave, at indarbejde fonden Bakkegårdens 5 overordnede pædagogiske tilgange i udarbejdelsen handleplanen. Den pædagogiske udviklings- og indsatsplan revideres med jævne mellemrum ca. hver 6 uge på baggrund af dialogiske udviklingssamtaler med den unge og personalets løbende observationer og dagbogsnotater.

Der indsættes ved opnået udvikling af et udviklings- og delmål, nye udviklingsmål og eller prioriteres mål der enten endnu ikke har været aktiveret eller der måske ikke har været motivation til, fra den unges side til at arbejde med. Der kan også indgå andre oplysninger og resultater f.eks. om trivsel fra f.eks. den unges hjem, sagsbehandler, statusudtalelser fra skole, eller beskæftigelses tilbud og evt. egen læge og/eller andet behandlende sundhedsfagligt personale mv.

Beskrivelse af hvordan fonden Bakkegården følger op på de fastsatte mål, og basalt dokumenterer målopfyldelsen.

Den anbragte ung har en primær pædagog, der er bag sig har et team bestående af yderligere 1-2 medarbejdere og en afdelingsleder. Vi afholder hver anden uge en udviklingssamtale med den unge, hvor primær pædagogen gennemgår udviklingen og delmålene med den unge og fælles justerer og eventuelt tager fat på nye mål. Derudover afholder den samlede personalegruppe hver måned et til to møder, hvor de gennemgår og fællesgør alle beboeres udviklingsmål og uddrager fælles læring og begrebsforståelse i forhold til faglige metoder og variationer over indsatser, i bestræbelsen på at skabe ny faglig udvikling for hele tilbuddet.

Der udarbejdes og fremsendes en nyhedsmail til sagsbehandler ca. hver 6 – 8 uge omkring den enkelte unges trivsel og udvikling. Der udarbejdes endvidere en statusrapport med redegørelse for fremskridt eller tilbageskridt i forhold til alle udviklingspunkter i handleplan og mål, hvert halve år i forbindelse med et opfølgningsmøde, hvor den unge, sagsbehandleren og forældre, skole og opholdsstedet deltager på et statusmøde. På baggrund heraf kan sagsbehandleren i samarbejde med den unge vurdere om den unge fortsat er i konstruktiv udvikling og velanbragt, og om målene i myndighedshandleplanen skrider fremad eller bliver indfriet. Såfremt en sagsbehandler ønsker hyppigere opfølgningsmøder, afholdes disse i den frekvens det ønskes, dog med baggrund i tilsvarende kortere statusnotater, udover ½ års rapporterne.